СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ НЕПРОИЗВОДНЫХ ПРЕДЛОГОВ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. Ч. РЫЖКОВИЧ

Аннотация

В статье рассматриваются семантические особенности темпоральных непроизводных предлогов, приводится их список, определяются основные типы темпоральных синтаксем, формируемых непроизводными предлогами, анализируются особенности непроизводных предлогов с темпоральной семантикой (их полисемантичность, способность формировать синтаксемы).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
(1)
РЫЖКОВИЧ, А. Ч. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ НЕПРОИЗВОДНЫХ ПРЕДЛОГОВ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки 2022, 64, 80-84.
Раздел
Языкознание
Биография автора

А. Ч. РЫЖКОВИЧ, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

канд. филол. наук, доц.

Библиографические ссылки

Vinogradov, V.V. (1986). Russkii yazyk: (Grammaticheskoe uchenie o slove). Moscow: Vyssh. shk. (In Russ.).

Tsymbalyuk, E.V. (2017). O semantike neproizvodnykh predlogov [On the semantics of non-derivative prepositions]. In Eds. S.L. Danil'chenko Sovremennoe obrazovanie: teoriya i praktika [Modern education: theory and practice] (268–273). Ufa: Aeterna. (In Russ.).

Russkaya grammatika (1980). Eds. N.Yu. Shvedova. (In 2 Vol.) Moscow: Nauka. (In Russ.).

Prokhorikhin, A.B. (1974). O znachenii i sinonimii pervichnykh predlogov, oboznachayushchikh prostranstvennye i vremennye otnosheniya. Kalinin, 1974. (In Russ.).

Tsoi, A.S. (2004). Predlog kak leksicheskaya edinitsa russkogo yazyka i ego otrazhenie v uchebnom slovare [Preposition as a lexical unit of the Russian language and its reflection in the educational dictionary]. In Filologicheskie nauki [Philological Sciences], (4), 105–113. (In Russ.).

Fedoseeva, L.N. (2019). Predlogi sovremennogo russkogo yazyka, vyrazhayushchie prostranstvennye otnosheniya: funktsional'no-semanticheskii aspect [Prepositions of the modern Russian language expressing spatial relations: functional and semantic aspect]. In Filologicheskie i pedagogicheskie aspekty gumanitarnogo obrazovaniya v neyazykovykh vuzakh : sbornik materialov III mezhregional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Philological and pedagogical aspects of humanitarian education in non-linguistic universities : collection of materials of the III interregional scientific and practical conference with international participation], (147–151). Ryazan': Akademiya FSIN Rossii. (In Russ.).

Konyushkevich, M. I. (2005). Sposoby vyrazheniya leksicheskogo komponenta sintaksemy (sintaksicheskoi pozitsii), markirovannoi predlogom (na materiale belorusskogo yazyka [Ways of expressing the lexical component of a syntaxeme (syntactic position) marked with a preposition (based on the material of the Belarusian language)]. In M.I. Konyushkevich (Eds.) E.F. Karskii i sovremennoe yazykoznanie [E. F. Karsky and Modern Linguistics], (In 2 Pat., Pat. 2, 104–116) Grodna. (In Russ.).

Zolotova, G.A. (1988). Sintaksicheskii slovar': repertuar elementarnykh edinits russkogo sintaksisa. Moscow: Nauka. (In Russ.).

Konyushkevich, M.I. (2005). Sintaksemoobrazuyushchaya funktsiya predloga i mekhanizmy opredlozhivaniya znamenatel'noi leksiki [Syntaxemo-forming function of preposition and mechanisms of significant vocabulary definition]. Voprosy funktsional'noi Grammatik [Questions of functional grammar], (5), 3–19. (In Russ.).

Kanyushkevich, M.I. (2008–2011). Belaruskiya prynazouniki і ikh analagi. Gramatyka real'naga uzhyvannya : materyyaly da slounika Belaruskiya prynazonniki i ix analagi. Grodna: GrDU. (In Belaruss.).

Shuba, P.P. (1993). Tlumachal'ny sloўnіk belaruskіkh prynazoўnіkaў. Mіnsk: Nar. Asveta. (In Belaruss.).