АГУЛЬНЫ АГЛЯД ПОБЫТАВАЙ ШТОДЗЁННАСЦІ ЖЫХАРОЎ БЫХАВА Ў XIV – XVIII стст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Р. Д. ГАЛЫНСКІ

Аннотация

Адзін з асноўных крытэрыяў гарадскога паселішча – спецыфіка заняткаў гараджан, а менавіта рамесніцтва і гандаль. Але да заняткаў гараджан адносяцца праца, адпачынак, баўленне вольнага часу, вайсковая справа; усё гэта – аснова штодзённага існавання жыхароў горада. Праз заняткі людзі рэалізоўвалі сваю жыццядзейнасць і фарміравалі ўласнае аблічча, адначасова ўплываючы на навакольны свет. Самая звыклая форма штодзённасці, якая суправаджала чалавека ад нараджэння да смерці, – побыт. Гэта рэчы, сярод якіх чалавек жыў, перш за ўсё, у прыватным жыцці, гэта тое, чым і дзеля чаго ён працаваў.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ГАЛЫНСКІ, Р. Д. (2022). АГУЛЬНЫ АГЛЯД ПОБЫТАВАЙ ШТОДЗЁННАСЦІ ЖЫХАРОЎ БЫХАВА Ў XIV – XVIII стст. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (9), 170-175. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/1663
Выпуск
Раздел
Хроника научной жизни

Библиографические ссылки

Акты, издаваемые Виленскою комиссіею для разбора древних актов : в 39 т. – Вильна : Тип. Губ. правл., 1865–1915. – Т. 39: Акты Могилевского магистрата XVI в. (1578–1580). – 1915. – 664 с.

Археографический сборник документов, относящийся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа : в 14 т. – Вильна : Печатня Губ. правл., 1867–1904. – Т. 1. – 1867. – 409 с.

Баркулабаўскі летапіс / рэд. савет: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.] ; апрац. і ўзнаўл. тэксту: І.У. Будзько [і інш.] ; аўт. уступ. арт. А.А. Суша ; Нац. б-ка Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры Нац. Акад. навук Беларусі. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013. – 616 с.

Бохан, Ю.М. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV–XVIII стст. / Ю.М. Бохан. – Мінск : Беларус. навука, 2018. – 292 с.

Волкаў, М.А. Быхаў у першай палове XVII ст. / М.А. Волкаў // Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі : зб. навук. арт. – Мінск : А.М. Янушкевіч, 2018. – С. 167–194.

Волкаў, М.А. Панарама Старога Быхава другой паловы XVII ст. / М.А. Волкаў // Беларус. гіст. часопіс. – 2013. – № 5. – С. 16–24.

Грицкевич, А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв. / А.П. Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1975. – 248 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива М. Веревкина. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1888. – Вып. 17. – 454 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1871. – Вып. 1. – 377 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1871. – Вып. 2. – 376 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1872. – Вып. 3. – 444 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1873. – Вып. 4. – 432 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1874. – Вып. 5. – 416 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1874. – Вып. 6. – 411 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1876. – Вып. 7. – 511 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1877. – Вып. 8. – 530 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1878. – Вып. 9. – 546 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1879. – Вып. 10. – 544 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Созонова. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1880. – Вып. 11. – 534 с.

Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивъ въ Витебскъ / изданные подъ ред. архиваріуса сего архива Довгяло. – Витебск : Тип. Губ. правл., 1906. – Вып. 32. – 461 с.

Клімуць, Л.Я. Сармацкая культура беларускай шляхты ў XVI–XVIII стст. / Л.Я. Клімуць. – Мінск : Беларусь, 2013. – 127 с.

Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях : в 3 кн. / сост. [с предисл.] и под ред. А.С. Дембовецкого. – Могилев : Тип. Губ. правл., 1882. – Кн. 2. – 783 с.

Рабинович, М.Г. Русское жилище в XIII–XVII вв. / М.Г. Рабинович // Древнее жилище народов Восточной Европы. – М. : Наука, 1975. – С.164–165.

Синчук, И.И. Крученые ручки кувшинов 17 в. / И.И. Синчук // Магілёўшчына. – Магілёў : Магілеў. абл. краязн. музей імя Е.Р. Раманава, 1994. – Вып.V. – С. 26–27.

Слюнькова, И.Н. Архитектура городов Верхнего Приднепровья XVII – середины XIX в. / И.Н. Слюнькова. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 144 с.

Трусаў, А.А. Кароткая гісторыя архітэктуры Беларусі / А.А. Трусаў. – Мінск : Харвест, 2015. – 464 с.

Якимович, Ю.А. Зодчество Белорусии XVI–XVII вв. : справ. пособие / Ю.А. Якимович. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 368 с.