СЛОВАЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. С. КОНДРАТЕНКО

Аннотация

В статье дается оценка словацкой историографии по проблеме положения национальных меньшинств в Словацкой Республике в 1939–1945 гг. Современные историки акцентируют внимание на ранее неисследованных темах, таких как словацко-венгерскае пограничье, изгнание чехов, эвакуация карпатских немцев, лишение имущества еврейской общины и др. Отмечены наиболее изученные и противоречивые аспекты общественно-политической и экономической жизни национальных меньшинств Словакии периода 1939–1945 гг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
КОНДРАТЕНКО, А. С. (2023). СЛОВАЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (1), 91-95. https://doi.org/10.52928/2070-1608-2023-66-1-91-95
Выпуск
Раздел
Исторические науки

Библиографические ссылки

Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín. – URL: https://foruminst.sk. (дата звароту: 25.04.2022).

Dokumentačné stredisko holokaustu. Bratislava. – URL: http://www.holokaust.sk. (дата звароту: 25.04.2022).

Vnuk F. Neuveriteľné sprisahanie, vojenské a politické akcie proti Slovenskej republike v roku 1944. – Middletown: knižnica Literárneho almanachu Slováka v Amerike, 1964. – 196 s.

Ďurica M. S. Slovenský podiel na európskej tragédii Zidov. – Köln: Slovenský ústav Matúša Cernáka, 1987. – 40 s.

Dejiny Slovenska V / zost. M. Kropilák a kol. – Bratislava: Veda, 1985. – 607 s.

Kamenec I. Po stopách tragédie. – Bratislava: Archa, 1991. – 285 s.

Kamenec I. Slovenský stát (1939-1945). – Praha: Anomal, 1992. – 143 s.

Nižňanský E. Nacizmus, holokaust, slovenský štát. – Bratislava: Kalligram, 2010. – 290 s.

Nižňanský E. Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938–1945. – Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2016. – 495 s.

Hubenák L. Rasové zakonodarstvo na Slovensku (1939–1945). – Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. – 224 s.

Lipscher L. Židia v slovenskom štáte 1939–1945 [nem. prel. I. Knezlová]. – Bratislava: Print-servis, 1992. – 254 s.

Kamenec I. Arizačný proces a jeho vplyv na slovenskú spoločnosť // Obraz a odraz osobnosti modernej doby: k "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. – Bratislava: Veda, 2019. – S. 283–299.

Nižňanský E. Arizácie v regiónoch Slovenska / E. Nižňanský, J. Hlavinka (eds.). – Bratislava: Stimul, 2010. – 231 s.

Hlavinka J., Fiamová M. Arizácia židovského majetku // Slovenský štát 1939–1945: predstavy a realita. – Bratislava: Historický ústav SAV, 2014. – S. 255–271.

Fiamová M. Arizácia pozemkového vlastníctva na Slovensku v rokoch 1939–1945 // Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 8.-9. septembra 2011. – Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014. – S. 281–293.

Fiamová M. Slovenská zem patrí do slovenských rúk arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. – Bratislava: Veda, 2015. – 175 s.

Hallon L. Arizacia na Slovensku 1939–1945 // Acta Oeconomica Pragensia – 2007. – Roĉ. 15, ĉ. 7. – S. 148–160.

Gabzdilová S. Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945 // Človek a spoločnost. – 2004. – Roč. 7, č. 3. – S. 139–151.

Gabzdilová-Olejníková S., Olejník M. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. – Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, Slovenské národné múzeum Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. – 206 s.

Olejník M. Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke nacistického Nemecka. – Človek a spoločnost. – 1998. – roč. 1, č. 2. – S. 14–20.

Schvarc M. Heimatschutz – medzi realitou a ilúziou (Organizácia a formovanie nemeckej domobrany) // Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. Povstanie roku 1944. – Trnava: Katedra histórie FF UCM Trnava, 2004. – S. 301–327.

Schvarc M. "Každý Nemec uvedených ročníkov sa má bez vyzvania dostaviť pred komisie.": Nábor a služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939 – 1945. – Bratislava: Historický časopis – 67, 4/2019. – S. 659–693.

Schvarc M. Vývoj a zmeny organizačnej štruktúry Deutsche Partei 1938 – 1945 // Historický časopis. – 2006. – № 3(54). – S. 471–503.

Kováč D. Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871–1945). – Bratislava: Veda, 1991. – 235 s.

Kováč D. Evakuácia slovenských Nemcov v záverečnej fáze druhej svetovej vojny // Acta contemporanea: k pětašedesátinám Viléma Prečana. – Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. – S. 147–165.

Hetényi M. Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1939 – 1940 // Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. – Prešov: Universum, 2007. – S. 93–111.

Hetényi M. (Zjednotená) maďarská strana na Slovensku 1939–1945. – Nitra: UKF, 2011. – 307 s.

Lacko M. Slovenská republika 1939–1945. – Bratislava: Perfekt, Ústav pamäti národa, 2008. – 205 s.

Podolec O. Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike (1939–1945) // Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí: historik Ivan Kamenec 70-ročný. – Bratislava: Historický ústav SAV, 2008. – S. 115–130.

Hetényi M. Propaganda v slovensko-maďarských vzťahoch v rokoch 1938 – 1945 // Forum Historiae. – 2012. – Roč. 6, č. 2. – S. 101–113.

Hetényi M. Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 – 1945i. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. – 216 s.

Kumanová Z., Mann A. B. Ma bisteren! Nové poznatky o holocauste Rómov na Slovensku. – Bratislava: Občianske združenie in minorita, 2015. – 48 s.

Nepriznaný holocaust : Rómovia v rokoch 1939 – 1945 : [v rámci projektu Ma bisteren!] / ed. Z. Kumanová, A. B. Mann. Bratislava: Občianske združenie In minorita. – Slovenské národné múzeum : Ústav etnológie SAV, 2007. – 53 s.

Janas K. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). – Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. – 112 s.

Janas K. Utrpenie slovenských Rómov // Fenomén holokaustu: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27.-28. marca 2008 pod záštitou predsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. – Bratislava: Ševt, 2008. – S. 123–133.

Mičko P., Hešterová Z. Špecifiká postavenia českých zamestnancov na Slovensku počas druhej svetovej vojny vo verejnom, štátnom a súkromnom sektore // Acta historica Neosoliensia Vedecký časopis pre historické vedy. – 2017. – № 2. – S. 87–104.

Baka I. Politický systém a režim Slovenské republiky v rokoch 1939–1940. – Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010. – 322 s.

Pekár M. Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1939–1945 a alternatívy jej riešenia // Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. – Zv. 4. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. – 15. 4. 2005. – Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2005. – S. 292–302.

Konečný S. Rusínska a ukrajinská menšina po vzniku prvej Slovenskej republiky // Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. – Zv. 4. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. – 15. 4. 2005. – Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2005. – S. 283-291.

Slovensko v 20. storočí. Štvrtý zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / K. Hradská, I. Kamenec a autor. kol. – Bratislava: VEDA, 2015. – 477 s.