ОБРАЗ БУДУЩЕГО СКВОЗЬ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ В “МАССОВОЙ ПОЭЗИИ” ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д. О. ЮРКОЙТЬ

Аннотация

В статье выявляется своеобразие раскрытия “образа будущего” в творчестве представителей “массовой поэзии” Западной Беларуси. Основной акцент делается на изображении типичных “бинарных оппозиций” (на примере стихотворений А. Иверса). Утверждается, что рассмотрение идейно-эстетической специфики литературного творчества требует корректного использования терминов “образ будущего”, “бинарные оппозиции”, “массовая поэзия”, “западнобелорусская поэзия”. На конкретных примерах показано, что анализ разных вариантов одних и тех же произведений (опубликованных в периодической печати Западной Беларуси и советских изданиях) позволяет выявить четкую тенденцию в эволюции образов будущего.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ЮРКОЙТЬ, Д. О. (2024). ОБРАЗ БУДУЩЕГО СКВОЗЬ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ В “МАССОВОЙ ПОЭЗИИ” ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (2), 37-42. https://doi.org/10.52928/2070-1608-2024-70-2-37-42
Выпуск
Раздел
Филологические науки

Библиографические ссылки

Салагуб А. Літаратурны фронт Заходняй Беларусі // Літаратура і мастацтва. – 1932. – № 1. – С. 1.

Салагуб А. Мастацкая літаратура “Грамады” // Полымя рэвалюцыі. – 1933. – Кн. 1. – С. 155–165.

Глебка П. Мастацкая літаратура Заходняй Беларусі // Збор твораў: У 4 т. – Т.4. – Мінск: Маст. літ-ра, 1986. – С. 75–100.

Таўлай В. Выбраныя творы / уклад., прадм. і кам. А. Клышкі. – Мінск: Белар. навука, 2014. – С. 195–198.

Калеснік У.А. Літаратура Заходняй Беларусі // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: вуч. дапам. для філалагічных факультэтаў універсітэтаў у 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. І. Я. Навуменкі і інш. – Мінск: Выш. шк., 1982. – С. 126–160.

Колесник В.А. Литература Западной Белоруссии // История советской многонациональной литературы: в 6 т. – Т. 2. Кн. 1 / Акад. наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1971. – С. 414–420.

Колесник В.А. Литература Западной Белоруссии // История белорусской советской литературы / ред. И.Я. Науменко. – Минск: Наука и техника, 1977. – С. 90–123.

Калеснік У. Паэзія Змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура. – Мінск: Дзярж. выд-ва БССР, Рэд. маст. літ-ры, 1959. – 251 с.

Калеснік У. Ветразі Адысея: Уладзімір Жылка і рамантычная традыцыя ў беларускай паэзіі. – Мінск: Маст. літ-ра, 1977. – 325 с.

Калеснік У. Лёсам пазнанае: выбраныя літаратурныя партрэты і нарысы. – Мінск: Маст. літ-ра, 1982. – 556 с.

Сцягі і паходні: творы паэтаў з былой Заходняй Беларусі / склад., аўтар прадм. У. Калеснік. – Мінск: Беларусь, 1965. – 254 с.

Ростані волі: з заходнебеларускай паэзіі / уклад. і аўтар прадм. У. Калеснік. – Мінск: Маст. літ-ра, 1990. – 414 с.

Ліс А. Літаратура Заходняй Беларусі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск: Белар. навука, 1999. – Т. 2. – С. 210–282.

Арочка М. Валянцін Таўлай: крытыка-біграфічны нарыс. – Мінск: Беларусь, 1969. – 166 с.

Арочка М. Максім Танк: жыццё ў паэзіі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 270 с.

Мікуліч М. У. Паэзія Заходняй Беларусі (1921–1939) / навук. рэд. У.В. Гніламёдаў. – Мінск: Белар. навука, 2010. – 462 с.

Зарэцкая В., Яніцкі М. Гуманістычны пафас заходнебеларускай літаратуры. – Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2007. – 187 с.

Калядка С.У. Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі. – Мінск: Белар. навука, 2014. – 485 с.

Колер Г.-Б. Заходнебеларуская літаратура і беларускае літаратурнае поле (1921–1939). Спроба вызначэння іх месца // Выбраныя працы па беларускім літаратуразнаўстве / склад. П.І. Навуменка; пад рэд. П.І. Навуменкі; пер. з ням. Н. Пахомчык і інш. – Мінск: БДУ, 2021. – С. 247–294.

Желтикова И. Образ будущего как образ // Ученые записки Орловского государственного университетса. – 2013. – № 5(55). – С. 75–80.

Желтикова И. Образ будущего в интерпретации Ф. Полака [Электронны рэсурс] // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2013. – № 3 (23). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-buduschego-v-interpretatsii-f-polaka. (дата обращения: 14.11.2023).

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под. ред. А.Н. Николюкина. Ин-т науч. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК “Интелвак”, 2001. – С. 514–517.

Вершаваная скрынка // Нашая воля. – 1936. – № 8. – С. 6.

Іверс А. Аўсяныя росы: вершы, успаміны. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 292 с.

Івэрс А. Веснавыя думы // Беларускі летапіс. – 1937. – № 5. – С. 100.

Анатоль Івэрс. Пасьля ночы // Беларускі летапіс. – 1937. – № 9. – С. 198.

Тодар Глыбоцкі. Пра літаратурныя справы: “Ледзяная гітара” // Савецкая Беларусь. – 1927. – 5 кастр. – С. 3.

Іверс А. На бруку // Калосьсе. – 1938. – № 4 (17). – С. 210.

Анатоль Івэрс. Залацілася раніца // Калосьсе. – 1938. – № 1 (14). – С. 18.