ВОБРАЗЫ СЯРЭДНЯВЕЧЧА І РЭНЕСАНСУ Ў РАМАНЕ У. КАРАТКЕВІЧА «ХРЫСТОС ПРЫЗЯМЛІЎСЯ Ў ГАРОДНІ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. С. ЛАППО

Аннотация

Вобраз гістарычнага часу, створаны У. Караткевічам у рамане «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», у артыкуле разглядаецца ў кантэксце трансфармацый уяўленняў пра Сярэднявечча і Рэнесанс у сучаснай гістарыяграфіі. У першай частцы работы падрабязна аналізуюцца вобразы Сярэднявечча і Рэнесансу ў рамане, прыводзяцца адпаведныя звесткі з біяграфіі аўтара, які дзяліўся сваімі творчымі задумамі ў ліставанні і эсэ. Даюцца спасылкі на гісторыка-культурныя работы, у якіх Сярэднявечча і Рэнесанс апісваюцца такім жа чынам, як і ў творы (даследаванні У. Эка, А. Гурэвіча, Дз. Ліхачова). Другая частка артыкула прысвечана сучаснай трансфармацыі ўяўленняў пра Сярэднявечча і Рэнесанс у навуцы і грамадскай свядомасці, на якую звяртаюць увагу даследчыкі Г. Косікаў і Т. Кашамчук, а таксама неадпаведнасці вобразаў твора сённяшнім уяўленням пра рэчаіснасць XVI ст. Выяўляецца сувязь вобразаў, створаных пісьменнікам, з гістарыяграфіяй і грамадска-палітычнай думкай 1960-х гг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ЛАППО, М. С. (2020). ВОБРАЗЫ СЯРЭДНЯВЕЧЧА І РЭНЕСАНСУ Ў РАМАНЕ У. КАРАТКЕВІЧА «ХРЫСТОС ПРЫЗЯМЛІЎСЯ Ў ГАРОДНІ». Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (10), 19-23. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/1047
Выпуск
Раздел
Литературоведение

Библиографические ссылки

Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі. – Ф. 11. Воп. 2. Адз. зах. 1099.

Русецкі, А. Уладзімір Караткевіч: праз гісторыю ў сучаснасць : нататкі літаратурнай творчасці / А. Русецкі. – Мінск: Маст. літ., 2000. – 300 с.

Прашковіч, Л.І. Беларускае Сярэднявечча ў кантэксце рамана У. Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» / Л.І. Прашковіч // Вобразна-эстэтычны аспект нацыянальнай мастацкай свядомасці : зб. навук. арт. / Мазыр. дзярж. пед. ун-т. – Мазыр, 2009. – Вып. 5. – С. 45–55.

Караткевіч, У. Хрыстос прызямліўся ў Гародні / У. Караткевіч // Зб.тв. : у 8 т. – Мінск : Маст. літ., 1990. – Т. 6. – 494 с.

Эко, У. История уродства / У. Эко. – М. : СЛОВО/SLOVO, 2007. – 456 с.

Мальдзіс, А. Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: партрэт пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. – Мінск : Літ. і маст., 2010. – 206 с.

Караткевіч, У. Збор твораў : у 25 т. / У. Караткевіч. – Мінск : Маст. літ., 2012–… – Т. 9 : Хрыстос прызямліўся ў Гародні: Евангелле ад Іуды. – 2015. – 733 с.

Багушэвіч, Ф. Творы / Ф. Багушэвіч. – Мінск : Маст. літ., 2001. – 206 с.

Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы / Д.С. Лихачев. – М. : Наука, 1979. – 352 с.

Караткевіч, У. Выбраныя творы / У. Караткевіч. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. – 669 с.

Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

Сагановіч, Г. У пошуках Сярэднявечча [Электронны рэсурс] / Г. Сагановіч // Беларус. гіст. агляд. – 1997. – Т. 4, сш. 1/2. – Рэжым доступу: http://www.data.minsk.by/bhr/bel/6-7/67_1.html. – Дата доступу: 15.08.2018.

Косиков, Г.К. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы / Г.К. Косиков // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 : учеб. пособие / под ред. Л.Г. Андреева. – М. : Высш. шк., 2001. – С. 8–39.

Сагановіч, Г. Перыядызацыя беларускай гісторыі [Электронны рэсурс] / Г. Сагановіч // Жыве Беларусь : б-ка гіст. арт.

Кошемчук, Т.А. О Бахтине, карнавализации, Рабле и Достоевском / Т.А. Кошемчук // Верхневолжский филологический вестник. – 2015. – № 2. – С. 151–156.