ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Э. АКУЛІНА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. А. АЛЯШКЕВІЧ

Аннотация

Артыкул прысвечаны аналізу інтэртэкстуальных элементаў у паэзіі Эдуарда Акуліна. Навізна працы заключаецца ў тым, што аўтар артыкула ўпершыню аналізуе дыялагічны характар паэтычнага слова Э. Акуліна, які свядома ўводзіць у тэкст сваіх твораў інтэртэкстуальныя элементы. Ва ўводзінах абгрунтоўваецца выбар тэмы, апісваецца стан тэорыі па вывучаемым пытанні. Вызначаюцца асноўныя напрамкі ў вывучэнні інтэртэксту і інтэртэкстуальнасці ў паэтычнай творчасці Э. Акуліна. У асноўнай частцы аўтар ажыццяўляе аналіз інтэртэкстуальных элементаў у творчасці беларускага паэта. Сярод іх – алюзіі, рэмінісцэнцыі, цытаты, кампазіцыйныя сувязі тэкстаў. Аўтар артыкула звяртаецца да даследавання аўтарскай прыроды катэгорыі інтэртэкстуальнасці. У заключэнні аўтар прыходзіць да высновы, што інтэртэкстуальныя элементы ў паэзіі Э. Акуліна адрозніваюцца разнастайнасцю і прысутнічаюць на розных узроўнях мастацкага твора, пачынаючы ад кампазіцыйнага (архітэкстуальнасць), праз паратэкстуальныя адносіны (адносіны тэксту да сваёй пэўнай часткі), да непасрэдна інтэртэкстуальнасці.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
АЛЯШКЕВІЧ, Т. А. (2020). ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Э. АКУЛІНА. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (10), 30-34. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/1048
Выпуск
Раздел
Литературоведение
Биография автора

Т. А. АЛЯШКЕВІЧ, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы

канд. філал. навук

Библиографические ссылки

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 423 с.

Арнольд, И.В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика / И.В. Арнольд // Интертекстуальные связи в художественном тексте: межвузовский сб. науч. трудов. – СПб. : Образование, 1993. – С. 12–20.

Смірнова, Н.В. Жанр бардаўскай песні ў творчасці Эдуарда Акуліна / Н.В. Смірнова // Актуальные проблемы филологии : сб. науч. ст. / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины – Гомель : 2013. – Вып. 6. – С. 75–79.

Барысюк, Т.П. Паэтычнае крэда Л. Дранько-Майсюка, В. Шніпа, Л. Рублеўскай і Э. Акуліна / Т.П. Барысюк // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтыч. канф., Мінск, 19–20 мая 2009 г. ; рэдкал.: М.А. Тычына [і інш.]. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – С. 300–303.

Кузьміч, Н.Л. Покуль ляцім…(Тэматычныя абсягі паэзіі Э. Акуліна) / Н.Л. Кузьміч // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сб. науч. ст., посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя / Гомельский гос. ун–т им. Ф. Скорины ; редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]. – Гомель, 2009. – С. 163–164.

Ваньковіч, А. Мастак у паэзіі: паэтычныя акварэлі Э. Акуліна / А. Ваньковіч // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры : Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. / М-ва адукацыі РБ, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” ; рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 236–240.

Бяляцкі, А. Бой з сабой: творчы партрэт паэта Эдуарда Акуліна: [успаміны] / А. Бяляцкі. – Мінск : Регистр, 2016. – 188 с.

Акулiн, Э. Малiтва воч : вершы, пераклады / Э. Акулін. – Мінск : Медысонт, 2012. – 139 с.

Акулiн, Э. Крыло анёла : вершы, акрапаэмы / Э. Акулін. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1995. – 174 с.

Акулiн, Э. Непрычалены човен : вершы і балады / Э. Акулін. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. – 95 с.

Акулiн, Э. Святая ноч : выбранае / Э. Акулін. – Мінск : Медысонт, 2013. – 542 с.