СТРАТЭГІЧНЫ АРСЕНАЛ ПАФАСУ: ФІГУРЫ І АКТЫ МАЎЛЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. М. ІГНАЦЮК

Аннотация

У артыкуле даследуюцца сродкі выразнасці і дзейснага праяўлення асобы як сацыяльнай адзінкі, якія ствараюць стратэгічны арсенал катэгорыі пафасу. Асаблівая ўвага надаецца прагматычна маркіраваным фігурам маўлення, маўленчым актам і фразеалогіі, што ўваходзяць у склад стратэгічнага арсенала катэгорыі пафасу. Размяжоўваюцца і аналізуюцца фігуры дыялагізму і фігуры выдзялення. Да ліку першых адносяцца заклікі, лозунгі, звароты, праклёны. Да фігур азначэння належаць ідэнтыфікацыйныя азначэнні, міёзіс, пафасна маркіраваная афарыстыка і фразеалогія. Прыводзяцца прыклады фігур маўлення – маўленчых абаротаў выражэння зместу, пры пасрэдніцтве якіх рытар дэманструе прагматычную значымасць свайго маўлення. Сцвяржаецца, што пафас маўлення не адрыўны ад ідэі сацыяльнага пазіцыяніравання і ідэнтыфікацыі асобы.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ІГНАЦЮК, Т. М. (2020). СТРАТЭГІЧНЫ АРСЕНАЛ ПАФАСУ: ФІГУРЫ І АКТЫ МАЎЛЕННЯ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (10), 137-143. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/1050
Выпуск
Раздел
Языкознание

Библиографические ссылки

Волков, А.А. Курс русской риторики / А.А. Волков. – М. : Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. – Мінск : “БелСЭ” імя П. Броўкі, 1977–1984. – Т. 1. – 1977. – 608 с. ; Т. 2. – 1978. – 768 с. ; Т. 3. – 1979. – 672 с.; Т. 4. – 1980. – 768 с. ; Т. 5, кн. 1. – 1983. – 663 с. ; Т. 5, кн. 2. – 1984. – 608 с.

Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учеб. пособие / В.И. Аннушкин. – М. : Флинта, 2006. – 292 с.

Бадзевіч, З.І. Каб ты доўга жыў… Праклёны ў творах Якуба Коласа / З.І. Бадзевіч // Мова – літаратура – культура : VII Міжнар. навук. канф., прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, 27–28 верасня 2012 г., Мінск, БДУ : зб. навук. арт. / [пад агульн. рэд. Т.І. Шамякінай]. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т, 2012. – С. 126–130.

Крапіва, К. Збор твораў : у 5 т. / К. Крапіва. – Мінск : Маст. літ., 1974–1976. – Т. 5 : Нарысы, артыкулы, пераклады. – 1976. – 447 с.

Солахаў, А.В. Рытмічна-гукавая і вобразна-выяўленчая арганізацыя беларускіх праклёнаў / А.В. Солахаў, В.А. Ждановіч // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. : в 2 ч. ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. – Ч. 2. – С. 28–32.

Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 608 с.

Полякова, Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. Книга для учащихся / Е.Н. Полякова. – М. : Просвещение, 1975. – 160 с.