БЕЛАРУС НА ЧУЖЫНЕ: ВОБРАЗЫ ПАЛОННАГА, ІНТЭРНАВАНАГА, ВЫВЕЗЕНАГА НА ПРЫМУСОВУЮ ПРАЦУ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

З. І. ТРАЦЦЯК

Аннотация

Артыкул прысвечаны шматаспектнаму асэнсаванню вопыту палонных, інтэрнаваных і вывезеных на прымусовую працу ў айчыннай прозе ХХ ст. У якасці матэрыяла даследавання абраны асобныя празаічныя творы А. Адамовіча, В. Быкава, Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, Л. Дайнекі, Я. Коласа, М. Машары, Б. Сачанкі. Адзначаецца, што пісьменнікі розных пакаленняў звярталіся да дадзенай тэмы, каб заглыбіцца ў імагалагічныя праблемы (успрыняцце «чужога»: ладу мыслення, норм паводзін і міжасабовых зносін, побыту), высветліць змены, што адбываюцца ў душы персанажа пад уплывам экстрэмальных падзей. Асобная ўвага звернута на вобраз здрадніка – асобы, што не вытрымала фізічных катаванняў і псіхалагічнага ўціску.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ТРАЦЦЯК, З. І. (2018). БЕЛАРУС НА ЧУЖЫНЕ: ВОБРАЗЫ ПАЛОННАГА, ІНТЭРНАВАНАГА, ВЫВЕЗЕНАГА НА ПРЫМУСОВУЮ ПРАЦУ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ СТАГОДДЗЯ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки, (10), 2-6. извлечено от https://journals.psu.by/humanities/article/view/988
Выпуск
Раздел
Литературоведение
Биография автора

З. І. ТРАЦЦЯК, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт

канд. філал. навук, дац.

Библиографические ссылки

Сенявская, Е. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества / Е. Сенявская. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 288 с.

Сінькова, Л. Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С. Алексіевіч / Л. Сінькова // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : мат. Міжнар. навук. канф., Мінск, 7–8 кастрычніка 2014 г. / прадм. і ўклад. С. Гараніна ; навук. рэд. А. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 71–76.

М ушынскі, М . П адзвіжнік з М алой Б агацькаўкі. Ж ыццёвы і т ворчы ш лях М аксіма Г арэцкага / М. Мушынскі. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 510 с.

Гарэцкі, М. Палонны / М. Гарэцкі // Збор твораў : у 4 т. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. − Т. 1 : Апавяданні 1913–1930. – С. 336–337.

Колас, Я. Балаховец / Я. Колас // Збор твораў : у 14 т. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – Т. 5 : Апавяданні паслякастрычніцкага перыяду і «Казкі жыцця». – С. 359–390.

Гартны, Ц. Сокі цаліны / Ц. Гартны // Збор твораў : у 4 т. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. – Т. 3 : Раман. – С. 5–506.

Ламека, Н. Міфалагема адысеі ў Джэймса Джойса («Уліс») і Васіля Быкава («Аблава») / Н. Ламека // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава : зб. навук. артыкулаў. – Мінск, 2005. – С. 198–203.

Б ыкаў, В . Аблава / В . Б ыкаў / / П оўны з бор т вораў: у 1 4 т . – Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; М. : ТАА «Выдавецтва “Время”», 2005. – Т. 2 : Аповесці. – С. 375–453.

Машара, М. Ішоў дваццаты год / М. Машара. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 335 с.

Дайнека, Л. Футбол на замініраванным полі / Л. Дайнека. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. – 303 с.

Адамович, А. Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев) / А. Адамовіч // Собрание сочинений : в 4 т. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – Т. 4 : Каратели (Радость ножа, или Жизнеописание гипербореев). Публицистика и критика 70-х – начала 80-х годов. – С. 5–232.

Быкаў, В. Трэцяя ракета / В. Быкаў // Поўны збор твораў : у 14 т. – Т. 4. Аповесці. – Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; М. : ТАА «Выдавецтва “Время”», 2006. – С. 269–404.

Быкаў, В. Альпійская балада / В. Быкаў // Поўны збор твораў : у 14 т. – В. Быкаў // Поўны збор твораў : у 14 т. – Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; М. : ТАА «Выдавецтва “Время”», 2005. – Т. 4 : Аповесці. – С. 449–584.

Быкаў, В. Пакахай мяне, салдацік / В. Быкаў // Поўны збор твораў : у 1 4 т . – Мінск : Саюз беларускіх пісьменнікаў ; М. : ТАА «Выдавецтва “Время”», 2005. – Т. 2 : Аповесці. – С. 454–521.

Сачанка, Б. Чужое неба. Вузлы памяці / Б. Сачанка // Выбранае: аповесці, раман у навелах, апавяданні. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – С. 195–301.