ФІЛАСОФСКІЯ АСПЕКТЫ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫІ СТАРАЖЫТНАЙ БЕЛАРУСІ X–XVIII стст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д. А. СМАЛЯКОЎ

Аннотация

Разглядаюцца філасофскія аспекты інтэрнацыяналізацыі адукацыйных працэсаў старажытнай Беларусі ў часовым прамежку паміж X–XVIII стст. Пачынаючы з этапу фармавання Старажытнай Русі і завяршаючы перыядам росквіту Іезуіцкіх калегіумаў інтэрнацыяналізацыя адукацыі з’яўлялася адным з асноўных элементаў як генезісу, так і падрымання адукацыі старажытнай Беларусі. Гэтыя ж працэсы разглядаюцца як змена ўплыву Візантыйскай філасофіі на схаластычную філасофію заходняй Еўропы. У якасці вынікаў падкрэсліваецца роля адукацыі ў станаўленні хрысціянскай іерархіі і рэлігійнай дзейнасці ў старажытнай Беларусі, а таксама індывідуальнай альтэрнатывы да кар’ерных перспектыў у вайсковай сферы.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
СМАЛЯКОЎ, Д. А. . (2019). ФІЛАСОФСКІЯ АСПЕКТЫ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫІ СТАРАЖЫТНАЙ БЕЛАРУСІ X–XVIII стст. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E. Педагогические науки, (7), 97-103. извлечено от https://journals.psu.by/pedagogical/article/view/128
Выпуск
Раздел
Философия
Биография автора

Д. А. СМАЛЯКОЎ, Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / Ліннаньскі педагагічны ўніверсітэт

канд. філас. н.

Библиографические ссылки

Яноўскі, А.А. Універсітэт Беларусі: асэнсаванне і рэалізацыя яго ідэі ў гісторыка-палітычных рэаліях часу / А.А. Яноўскі, А.Ф. Самусік // Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 7 / редкол.: А.П. Сальков, О.А. Яновский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – С. 357–370.

Тарасюк, Я.В. Рэформа адукацыі ў Рэчы Паспалітай XVIII стагоддзя / Я.В. Тарасюк // Вестник Полоц. Гос. ун-та. Сер. Е, Педагогические науки. – 2012. – № 7. – С. 154–157.

Самусік, А.Ф. Спецыфіка выкладання "septem artes liberalis" у айчынных брацкіх школах у канцы XVI – першай трэці XVII ст. / А.Ф. Самусік // Вышэйшая школа. – 2016. – № 2. – С. 57–60.

Русь і Візантыйска-Балгарская тэалагічная і філасофская традыцыя: праблема вучнёўства / В.Б. Евароўскі [і інш.] // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. / Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т філасофіі. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – Т. 1. Эпоха Сярэднявечча. – С. 243–256.

Капустэньскій, З. Палінодія / З. Капустэньскій // Русская Историческая Библиотека. – СПб., 1878. – Т. 4. – C. 313–1200.

Katelis Viglas. A Historical Outline of Byzantine Philosophy and Its Basic Subjects. University of Thessaloniki. – Mode of access: https://philpapers.org/archive/VIGAHO.pdf.

Constantinides, C.N. Hgher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204–1310) / C.N. Constantinides ; Cyprus research Centre. – Nicosia, 1982. – 222 p.

Філасофскія падставы творчасці Кірылы Тураўскага // В.Б. Евароўскі [і інш.] // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. / Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т філасофіі. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – Т. 1. Эпоха Сярэднявечча. – С. 347–361.

Казакова, Т.П. Творчасць Грыгорыя Цамблака ў Вялікім княсве Літоўскім і традыцыі ўсходнеславянскага красамоўства / Т.П. Казакова // Российские и славянские исследования.– 2009. – Вып. 4. – С. 258–265.

Pedersen, O. The First Universities. Studium generale and the origins of university education in Europe / O. Pedersen. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – Р. 133.

Derwich, M. Uwagi nad genezą i miejscem edukacji obywatelskiej w polskim szkolnictwie średniowiecznym / М. Derwich // Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwie wielokulturowym. – Kraków : Impuls, 2007.

Лавринович, К.К. Альбертина: Очерки истории Кенигсбергского университета / К.К. Лавринович. – Калининград : Калинингр. книж. изд-во, 1995. – 416 с.

Кревза, Л. Оборона унии. Сочинение Виленского архимандрита Льва Кревзы 1617 г. / Л. Кревза // Русская Историческая Библиотека. – СПб., 1878. – Т. 4. – C. 157–312.

Острожски, К. Послание И. Потею / К. Острожски // Акты Западной России. – СПб., 1851. – Т. 4. – С. 63–66.

Косман, М. Рэфармацыйная i контррэфармацыйная школьная адукацыя на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага / Косман Марцэлі // З гісторыі культуры Вялікага Княства Літоўскага. – Мінск, 2010. – С. 226–251.