ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕРЕЗИНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЦЕССА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. В. МИТИНОВ
Е. В. САФРОНОВА
Ю. А. БУЛАВКА

Аннотация

Представлены результаты работы по определению возможности получения с использованием отечественных сырьевых ресурсов парафиновых компаундов различного назначения. Показана целесообразность применения в качестве компонентов свечной массы высокомолекулярных очищенных побочных продуктов нефтеперерабатывающих производств (процесса депарафинизации минеральных масел). Предлагаемый способ получения свечной массы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, удешевить процесс получения свечей и расширить базу сырьевых ресурсов для их изготовления за счет использования отходов производства.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
МИТИНОВ, А. В., САФРОНОВА, Е. В., & БУЛАВКА, Ю. А. (2023). ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕРЕЗИНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЦЕССА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность. Прикладные науки, (1), 95-99. https://doi.org/10.52928/2070-1616-2023-47-1-95-99
Выпуск
Раздел
Химические технологии
Биографии авторов

А. В. МИТИНОВ, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

канд. техн. наук, доц.

Е. В. САФРОНОВА, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

канд. техн. наук, доц.

Ю. А. БУЛАВКА, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

канд. техн. наук, доц.

Библиографические ссылки

Mitinov, A.V. & Safronova, E.V. (2018). Poluchenie zashchitnogo voska dlya rezin iz pobochnykh produktov protsessa deparafinizatsii masel [Obtaining protective wax for rubbers from by-products of the process of dewaxing oils]. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya V. Promyshlennost'. Prikladnye nauki [Bulletin of the Polotsk State University. Series B. Industry. Applied Science], (3), 103–107. (In Russ., abstr. in Engl.)

Pokrovskaya, S.V. & Bulavka, Yu.A. (2011). Tekhnologiya pererabotki nefti i gaza. Protsessy proizvodstva smazochnykh materialov. Novopolotsk: PGU. (In Russ.)

Pokrovskaya, S.V., Oshchepkova, N.V. & Bulavka, Yu.A. (2010). Tekhnologiya pererabotki nefti i gaza. Plastichnye smazki. Novopolotsk: PGU. (In Russ.)

Bulavka, Yu.A., Pokrovskaya, S.V., Petrovskaya, Yu.S., Shirabordina, V.S. & Sytsevich, V.I. (2017). Poluchenie kompozitsionnykh materialov na osnove otkhodov neftekhimii i neftepererabotki [Obtaining composite materials based on petrochemical and oil refining wastes]. Neftekhimicheskii kompleks. Nauchno-tekhnicheskii byulleten'. Prilozhenie k zhurnalu «Vestnik Belneftekhima» [Petrochemical complex. Scientific and technical bulletin. Appendix to the journal “Belneftekhim Bulletin”], 1 (16), 10–12. (In Russ., abstr. in Engl.)

Levashova, A.I., Ivashkina, E.N. & Beshagina, E.V. (2013). Khimiya prirodnykh energonositelei i uglerodnykh materialov. Tomsk: Izd-vo Tom. politekhn. un-ta. (In Russ.)

Lastovkina, G.A. (red.), Radchenko, E.D. (red.) & Rudina, M.G. (red.). (1986). Spravochnik neftepererabotchika. Leningrad: Khimiya. (In Russ.)

Pereverzev, A.N., Bogdanov, N.F. & Roshchin, Yu.N. (1973). Proizvodstvo parafinov. Moscow: Khimiya. (In Russ.)

Krasavtsev, B.E., Aleksandrova, E.A., Khadisova, Zh.T. & Aleksandrov, B.L. (2017). Temperaturnye svoistva parafinovykh kompozitsii [Temperature properties of paraffin compositions]. Khimiya i tekhnologiya topliv i masel [Chemistry and technology of fuels and oils], 3 (601), 43–47. (In Russ., abstr. in Engl.)

Makhin, D.Yu. & Davidovich, V.A. (2013). Ispol'zovanie pobochnykh produktov deparafinizatsii v proizvodstve mnogofunktsional'nykh voskovykh emul'sii [The use of dewaxing by-products in the production of multifunctional wax emulsions]. Trudy Rossiiskogo gosudarstvennogo universiteta nefti i gaza imeni I.M. Gubkina [Proceedings of the Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin], 1 (270), 97–106. (In Russ., abstr. in Engl.)

Durov, O.V., Rassadin, V.G., Shlygin, O.Yu., Nakipova, I.G., Gavrilov, N.V., Vasil'ev, G.G., … Zinin, D.V. (2008). Opyt proizvodstva vysokokachestvennykh tverdykh parafinov [Experience in the production of high-quality solid paraffins]. Tekhnologii nefti i gaza [Oil and gas technologies], 4 (57), 7–13. (In Russ., abstr. in Engl.)

Smirnov, V.K., Irisova, K.N., Talisman, E.L., Gavrilov, N.V., Nakipova, I.G., Zheleznov, M.V. & Larionov, S.L. (2007). Poluchenie tverdykh neftyanykh parafinov vysokoi stepeni ochistki [Obtaining high-purity solid petroleum paraffins]. Neftepererabotka i neftekhimiya. Nauchno-tekhnicheskie dostizheniya i peredovoi opyt [Oil refining and petrochemistry. Scientific and technical achievements and best practices], (7), 14–18. (In Russ., abstr. in Engl.)

Makhin, D.Yu., Kapustin, V.M. & Koshevoi, V.O. (2018). Sovremennye problemy otsenki kachestva neftyanykh tverdykh parafinov (GOST 23683-89) [Modern problems of assessing the quality of petroleum solid paraffins (GOST 23683-89)]. Mir nefteproduktov. Vestnik neftyanykh kompanii [World of petroleum products. Bulletin of oil companies], (7), 27–30. (In Russ., abstr. in Engl.)