РАСЛІНЫ КОД АПАТРАПЕЙНАЙ МАГІІ Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ СЯМЕЙНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ КАНЦА XIX – ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ

Авторы

  • І. Г. БОНДАР Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

абрады сямейнага цыклу, расліны, апатрапей, абярэг

Аннотация

У артыкуле разгледжаны расліны ў апатрапейнай магіі ў сямейных абрадах беларусаў. Крыніцамі сталі матэрыялы канца ХІХ – пачатку ХХІ ст. Расліны здаўна выступалі важным элементам традыцыйнай культуры беларускага этнасу. Яны мелі надзвычай як практычнае, так і сімвалічнае значэнне. Выкарыстанне беларусамі раслін у магічных працэдурах сямейнай абраднасці абумоўлена прыродна-кліматычнымі ўмовамі і станам флоры ў перыяды сезоных цыклаў, а таксама іх сімвалічным статусам у традыцыйнай карціне свету.

Библиографические ссылки

Богданович, А. Е. Пережитки Древнего Миросозерцания / А. Е. Богданович. – Гродно: Губернская Типографи 1895. – 186 с.

Варфаламеева, Т. Б. Смейны абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с.

Васілевіч, У. Цыбуля / У. Васілевіч // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2004. – С. 544-545.

Васілевіч, У. Часнык / У. Васілевіч // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2004. – С. 551.

Жыцця адвечны лад: Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 2 / Укл., прадм. і пер. У.Васілевіча. – Мінск: Маст.літ., 1998. – 607 с.

Зямля стаіць пасярод свету. Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1/ Укладанне, прадмова, пераклад, бібліяграфія У. Васілевіча. – Мінск : Беларусь, 2010. – 574 с.

Зямная дарога ў вырай. Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 3 – Мінск:Беларусь, 2010. – 717 с.

Крук, І. Бяроза / І. Крук // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. - Мінск: Беларусь, 2004. – С. 56.

Малоха, М. Елка / М. Малоха, С. Санько // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2004. – С.159–160.

Малоха, М. Мак / М. Малоха // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. – Мінск: Беларусь, 2004. – С. 300.

Ненадавец, А. М. Нарысы беларускай міфалогіі / А. М. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 536 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік/ склад. У. А. Лобач, У. С.Філіпенка. – Вып. 1: Народная медыцына беларусаў Падзвіння: у 2 ч. – Ч. 2. - Наваполацк : ПДУ, 2006. – 332 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача. – Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння: у 2 ч. – Ч. 2. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – 368 с.

Салавей, Л. Рута / Л. Салавей // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. - Мінск: Беларусь, 2004. – С. 436-437.

Чжан, Иньлин Чеснок и крапива в традиционной медицине Белорусов: семантический и культурно-сравнительный анализ. /Чжан Иньлин // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 1 – C. 119-124.

Швед, И.А. Образ ели в белорусской фольклорной картине мира (в общеславянском контексте) / Швед И.А. // Этноботаника: Растения в языке и культуре / Отв. ред. В. Б. Колосова,

А.Б. Ипполитова. Санкт-Петербург: «Наука», 2010. – С. 362-370. – (ACTA LINGUISTICA PTTROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. Редактор Н. Н. Казанский. Т. 6. Ч. 1).

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
БОНДАР, І. Г. РАСЛІНЫ КОД АПАТРАПЕЙНАЙ МАГІІ Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ СЯМЕЙНАЙ АБРАДНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ КАНЦА XIX – ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 3-6.