ЧАРАЎНІЦА Ў СТРУКТУРЫ ВЯСКОВАГА СОЦЫУМА: СІМВАЛІЧНЫ СТАТУС І ФУНКЦЫІ

Авторы

  • І. Г. БОНДАР Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

чараўніца, ведзьма, падлогі, сурокі

Аннотация

У артыкуле разгледжаны сімвалічны статус чараўніцы ў традыцыйным грамадстве беларусаў. Уяўленні пра асоб якія могуць аказваць шкаданосны ўплыў на навакольны свет, застаюцца даволі трывалымі і ў сучаснай культуры вясковага насельніцтва Беларусі. На сённяшній дзень у якасці актуальных сюжэтаў пра чарадзейства выступаюць жаночыя вобразы. Вобраз чараўніцы ў традыцыйнай карціне свету далёка не стэрэатыпны і мае шмат нюансаў, не ў малой ступені абумоўленных гендэрнымі фактарамі.

Библиографические ссылки

Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Я. Баршчэўкі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2005. – 214 с.

Богданович, А. Е. Пережитки Древнего Миросозерцания / А. Е. Богданович. – Гродна: Губернская Типографи 1895. – 186 с.

Зямная дарога ў вырай. Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 3 – Мінск : Беларусь, 2010. – 717 с.

Никифоровский, Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… Витебской Белоруссии / Н. Я. Никифоровкий. – Витебск: Губерн. Тип-литограф., 1897. – 338 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік/ склад. У. А. Лобач, У. С.Філіпенка. – Вып. 1: Народная медыцына беларусаў Падзвіння: у 2 ч. – Ч. 2. - Наваполацк : ПДУ, 2006. –332 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача. – Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння : у 2 ч. – Ч. 2. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – 368 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
БОНДАР, І. Г. ЧАРАЎНІЦА Ў СТРУКТУРЫ ВЯСКОВАГА СОЦЫУМА: СІМВАЛІЧНЫ СТАТУС І ФУНКЦЫІ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 7-9.