ВОБРАЗ «ПАДАРОЖНАГА БОГА» Ў ЛЕГЕНДАХ АБ З’ЯЎЛЕННІ САКРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ ЛАНДШАФТУ (ПА ФАЛЬКЛОРНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ)

Авторы

  • Д. В. ЖУКАЎ Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

«Падарожны» Бог, легенды, сакральныя геаграфія, ландшафт Падзвіння, прырода

Аннотация

У артыкуле разглядаецца вобраз «падарожнага» Богаў кантэксце з'яўлення сакральных элементаў ландшафту. Асаблівая ўвага звернута на групу легенд, якія апавядаюць пра з’яўленне святых азёр, крыніц, камянёў. Тэма даследавання актуальная, бо вобраз падарожнага Бога з’яўляецца не толькі важнай часткай беларускага фальклору, але і неад’емным кампанентам карціны светы.

Библиографические ссылки

Володина Т.В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // Живой камень: от природы к культуре / Отв. ред. и сост. Л. О. Зайонц. М.: Институт мировой культуры МГУ, 2015. — С. 133-145

Дучыц Л. Сакральная геаграфія Беларусі / Л.Дучыц, І.Клімковіч.—Мінск: Літаратура і Мастацтва. – 2011. —349 с.

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А. К. Карабанаў [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Інстытут прыродакарыстання. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 235 с.

Легенды і паданні / [Склад. М. Я. Грынблат i А. I. Гурскі; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука i тэхніка, 1983. — 544 с.

Лобач У.А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве / Уладзімір Лобач. – Мінск : Тэхналогія, 2013. – 511 с.

Лобач, У. А. Сакральная геаграфія Беларускага Падзвіння (па матэрыялах этнаграфічных даследаванняў ПДУ) / У. А. Лобач // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі : матэрыялы Рэспубл. навук. - практычн. канф., Мінск, 13–14 ліст. 2008 г. / Бел. дзярж. ун-т к-ры і мастацтваў;уклад. І. Ю. Смірнова ; рэд. В. А. Лабачэўская. – Мінск, 2008. – С. 109 – 116.

Лобач, У.А Сакральныя азёры Віцебска-Пскоўскага памежжа: сімвалічны статус у міфапаэтычнай карціне свету / У. Лобач // Białorutenistika Białostocka. Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2015. Т. 8. — S. 373 —379.

Лобач, У.А. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў (па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах XIX – пач XX ст.): аўтарэф. дысертацыі на саісканне вучонай ступені доктара гістарычных навук / У.А. Лобач. – Мінск, 2003. – 57 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1 / склад. А. У. Лобач, У. С. Філіпенка. – Наваполацк : ПДУ, 2006. – 148 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача.– Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – 292 с.

Пракоф'ева Ю.С. Традыцыйныя уяўленні аб сакральных элементах ландшафту Беларускага Падзвіння (па матэрыялах архіву РГМА «студэнтскае этнаграфічнае таварыства»). Традиционный этнокультурный и языковой ландшафт Витебско-Псковского пограничья в конце ХІХ – начале ХХІ вв.: библиографический указатель / Под общ. ред. Н.В. Большаковой; составители: Н.В. Большакова, В.Е. Овсейчик. – Псков: ЛОГОС, 2017. – 168с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
ЖУКАЎ, Д. В. ВОБРАЗ «ПАДАРОЖНАГА БОГА» Ў ЛЕГЕНДАХ АБ З’ЯЎЛЕННІ САКРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ ЛАНДШАФТУ (ПА ФАЛЬКЛОРНЫХ МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ). Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 16-18.