ВОБРАЗ «ПАДАРОЖНАГА БОГА» Ў ЛЕГЕНДАХ АБ УСТАЛЯВАННІ ЭТЫЧНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ

Авторы

  • Д. В. ЖУКАЎ Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

«Падарожны» Бог, легенды, людзі, пакаранне, хатняя жывёла

Аннотация

У артыкуле прасочваецца роля падарожнага Бога ў легендах аб ўсталяванні сацыяльна-этычных нормаў чалавецтва. На тэрыротрыі Падзвіння зафіксаваны сюжэты, паводле якіх Бог ходзе па зямлі і навучае людзей, засцерагае іх ад бяды, але можа і караць іх за парушэнне імі маральна-этычных нормаў. Маральныя прынцыпы, адлюстраваныя ў легендах пра падарожнага Бога, з’яўляюцца важнымі і актуальнымі для сучаснага беларускага грамадства.

Библиографические ссылки

Баршчэўскі, Ян. Выбраныя творы / Ян Баршчэўскі; уклад., прадм. і камент. М. Хаўстовіча. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. – 480 с.

Легенды і паданні / [Склад. М. Я. Грынблат i А. I. Гурскі; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука i тэхніка, 1983. — 544 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача.– Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – 292 с.

Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У. А. Лобача. – Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння: у 2 ч. – Ч. 2. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – 368 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
ЖУКАЎ, Д. В. ВОБРАЗ «ПАДАРОЖНАГА БОГА» Ў ЛЕГЕНДАХ АБ УСТАЛЯВАННІ ЭТЫЧНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 19-21.