МАСЛЕНІЧНАЯ ТРАДЫЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ

Авторы

  • А. С. ЦЫГАНКОВА Полоцкий государственный университет

Ключевые слова:

Веснавы цыкл, Масленіца, “Дзяды”, калодкі, пахавальныя гульні

Аннотация

Адным з найбольш разнастайных цыклаў народнага календара беларусаў з’яўляецца веснавая абраднасць. Неад’емны кампанент веснавога цыкла з’яўляецца Масленіца. У артыкуле аналізуецца час правядзення абраду, варыятыўнасць назваў свята, арэал распаўсюджання, а таксама спецыфіка масленічнай абраднасці на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Крыніцамі даследвання сталі фальклорныя і этнаграфічныя матэрыялы, зафіксаваныя ў рэгіёне ў ХІХ – пач. ХХІ ст.

Библиографические ссылки

Аўсейчык, У. Я. Да пытання аб этнакультурным раянаванні Беларускага Падзвіння / У. Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс]: электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 214-228.

Аўсейчык, У.Я. Традыцыі памінання продкаў у структуры масленічнай і вербнай памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння (па матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ ст.) / У.Я. Аўсейчык // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – с. 327-330.

Бессонов П. А. Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта/ П. А. Бессонов.- Москва, 1871. –

Боганева, А. М. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе/ А. М. Боганева, Т. В. Валодзіна, М. А. Козенка, В. А. Лабачэўская, І. Ю. Смірнова. – Мінск, 2013. – 1231 с.

Варфаламеева, Т.Б. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т.2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А.М. Боганева, М.А. Козенка. – Мінск: Беларускаянавука, 2004. – 910 с.

Кухаронак, Т.І. “Дзед касцей падавіўся”: рэгіянальна-лакальная спецыфіка масленічнай гульні беларусаў Падзвіння/ Т.І. Кухаронак // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова (Полацк, 21 – 23 красавіка 2011 г.) : у 2 частках . / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача.]. - Наваполацк : ПДУ, 2011. - Ч.2. - С. 158-161.

Лобач, У.А. Этнаграфія Беларусі: вучеб.-метод. комплекс / У.А. Лобач. – Наваполацк, 2006 г.: ПГУ – 195 с.

Мажэйка, З.Я. Голоса веков [Электронный ресурс] // З.Я. Мажэйка, А.І. Шкляроўскі – Мінск: Беларусьфильм, 1979 г. [Электронны рэсурс].

Никифоровский, Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи… Витебской Белоруссии / Н. Я. Никифоровкий. – Витебск: Губерн. Тип-литограф., 1897. – 338 с.

Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начало XX в./ В. К. Соколова. – Москва: «Наука», 1979 г. – 287 с.

Загрузки

Опубликован

2021-12-01

Выпуск

Раздел

История

Как цитировать

(1)
ЦЫГАНКОВА, А. С. МАСЛЕНІЧНАЯ ТРАДЫЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ. Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Образование. Педагогика 2021, 108, 44-46.